Answer to Question 4

Back

(a) Voltage = 1.5 V + 1.5 V + 1.5 V + 1.5 V = 6.0 V

 

(b) Voltage = 1.5 V + 1.5 V + 1.5 V + -1.5 V = 3.0 V